O spoločenstve

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce vzniklo 8.1.1992

História pozemkových spoločenstiev na Slovensku

Formovaním pozemkových vzťahov na Slovensku vznikla špeciálna skupina právnych pomerov, ktorá vznikla v stredoveku a zachovala sa až dodnes. Tieto špeciálne režimy určujú hlavne urbariáty, komposesoráty, cenzuaristi, želiari (hofieri, huštáci) a iné, ktorých právne pomery predstavovali útvary organizované a právne fixované ako pozemkové spoločenstvá. Z nich najdôležitejšie a najpočetnejšie boli urbáre, urbárske spoločenstvá, ktoré sú až dodnes veľmi významné a početné a ktorých právny režim určujeme jednotne ako tzv. urbárske právo. V čase socializmu sa niektorými zákonmi zničili, ale napriek tomu sa vlastnícke pomery zachovali a ich režim sa plne obnovil. Je to najmä forma spoločného obhospodarovania pozemkov. Právne pomery týchto útvarov sa vyhýbajú bežným občianskoprávnym vlastníckym a užívacím inštitútom, nie sú novelizované v Občianskom zákonníku, ale v osobitných reguláciách a predovšetkým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

V histórii Slovenska urbariáty, komposesoráty a iné právne útvary predstavovali dôležitú úlohu. Tvorili nedielnu zložku verejného života a v živote obcí znamenali inštitúcie, ktoré plnili sociálne a verejnoprospešné funkcie. Ich dlhoročná tradícia bola zapotená najmä neformálnosťou vzťahov a väzieb medzi členmi spoločenstiev, aj vzhľadom k tomu, že platil princíp fyzickej nedeliteľnosti majetku. Súčasná právna úprava dodržiava tradičné urbárske vlastnícke pomery a nadväzuje na overený systém pozemkových spoločenstiev (ŠTEFANOVIČ, M. 2010. Pozemkové právo. Bratislava ).

 

Názov spoločenstva

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Parihuzovce

Sídlo spoločenstva

Parihuzovce č. 33, 067 35 Pčoliné

Identifikačné číslo spoločenstva

17 150 948